TOIMITILAT LIIKETOIMINTAPÖRSSI YRITYSREKISTERI
ETUSIVU 
YRITTÄMINEN 
SIJOITU FORSSAN SEUDULLE 
JÄRKIVIHREÄ FORSSAN SEUTU 
MATKAILU 
KEHITYSPALVELUT 
HANKKEET & TOIMIALAYHTEISTYÖ 
EnviGrowPark 
Julkaisut 
Linkit 
Forte hyvinvointi 
Katsaukset 
Seminaarit 
Hyvinvointimessut 
Forte teknologia 
Forte ympäristö ja energia 
Ajankohtaista 
Forte vihreä logistiikka 
Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi 
Kiertotalouden vientiosaamisen keskus 
Tykkää Tyykikylästä 
Ajankohtaista 
Rohkeasti eteenpäin -seminaari 
Kysely 
Forssan Kukkamarkkinat 
Kesän aloitus -viikko 19 
Forssa on Helvetin tulirotko 
Kauppamaraton 
Holjabasaari 
Verkostoilla Järkivihreää elinvoimaa 
Kysely 
Linkkejä 
Kohteet 
LIIKETOIMINTAPÖRSSI 
YHTEYSTIEDOT 
IN ENGLISH 
ПО-РУССКИ 

Toimialayhteistyö

Seutukunnan tunnetuimmat yritykset ja tuotteet ovat mm. Fenestran ikkunat, HK-Ruokatalon lihavalmisteet, Hämeen Painossa painettava Helsingin Sanomat, Steran (Levyosan) lentokonesillat, Atrian Forssan salaatit, Parmarinen kylpyhuoneet ja risteilyalushytit sekä Saint-Gobain Isoverin lasivillatuotteet.

Forssan seudulla sijaitsee eri toimialojen kärkiyrityksiä mm. HK-Ruokatalo Oyj, Atria Oyj, Parmarine Oy, Parma Oy, Saint-Gobain Isover Oy sekä Mitron Oy, DA-Design Oy ja Parker Oy. Yritykset edustavat elintarvike-, rakennus- ja elektroniikkateollisuutta. Näissä yrityksissä on noin 2.000 teollista työpaikkaa.  Hämeen paino Oy ja Forssa Print Oy edustavat graafisen alan huippua Suomessa. Ympäristöliiketoiminnan alueelle on syntynyt merkittävä alan klusteri, jonka liikevaihto on jo noin 40 miljoonaa euroa. Teknologiateollisuuden globaalit toimijat ovat Forssan seudun metalliyritysten avainasiakkaita.

Seudulla on hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet ympäristöalan yrityksille. Yrittäminen ja osaaminen on nykyään pitkälti high tech -painotteista.

 


 

Envi Grow Park

Envi Grow Park on Forssan seudulla kehittyvä ja kansainvälinen ekoteollisuuspuisto, jonne on sijoittunut kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn ammattilaisten lisäksi myös kierrätysmateriaalia ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävää teollisuutta.

Envi Grow Parkin liikeideana on toimia johtavana biomateriaalien ja –energian tuotantopaikkana, jossa otetaan kokonaisvaltaisesti ja ennakoiden huomioon ilmastomuutoksen kautta edelleen kiristyvät säädökset ja kansainvälisesti jätteiden määrän vähentämiseen tähtäävät pyrkimykset niin tuotannossa tarvittavassa energiassa, itse tuotantoprosesseissa, tuotteiden jatkojalostuksessa, logistiikassa kuin myös yritysten ja seudun imagomarkkinoinnissa.


 

FORTE

Forssan Seudun Toimialakehittämisen Edistäminen eli FORTE-hanke 2012-2013

FORTE-hankkeen tavoitteena on seudun kilpailukyvyn kehittäminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Innovaatiotoiminnan lisääminen, kansainvälistyminen ja yritysten liiketoiminnallisten verkostojen vahvistaminen tehdään klustereiden kanssa yhteistyössä hyödyntäen eri toimialojen kontakteja ja osaamispohjaa. Toimialakehittämisen painopistealoiksi on valittu hyvinvointi, teknologia, ympäristö ja energia sekä vihreä logistiikka. 

Projektin toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:

  • Toimialojen liiketoiminnan kehittäminen toimialapäälliköiden johdolla
  • Liiketoiminnan ohjelmat kasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi
  • Innovaatiotoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa kaupallistamisen vauhdittamiseksi.

Myös yritystoiminnan imagon nosto alueen toimialoilla ja kasvun pitkäjänteisten tekijöiden parantaminen ovat oleellisia tehtäviä. Yhteistyö ja uuden tiedon soveltaminen eri toimijoiden kanssa ovat ratkaisevia hankkeen onnistumiselle. FORTE-projektin toiminnasta voi lukea tarkemmin toimialayhteistyön alasivuilta (hyvinvointi, teknologia, ympäristö ja energia, vihreä logistiikka)

FORTE-hankkeen edeltäjä Forssan Seudun Klusteriohjelma -projekti päättyi  31.12.2011, mutta työtä jatketaan nyt uudessa hankkeessa (ajalla 1.1.2012-31.12.2013). FORTE-hanketta rahoittavat Hämeen ELY-keskus (ESR-tuki) sekä Forssan Seudun kunnat (Forssa, Humppila, Jokioinen, Ypäjä ja Tammela).

Vasemmassa navigaatiolinkistöstä löydät Forten toimialakohtaiset sivut eli hyvinvointi, teknologia, ympäristö ja energia sekä vihreä logistiikka.


 

Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy, FSKK toteuttaa vuoden 2014 aikana Hämeen liiton osarahoittamaa EU-hanketta ”Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi.” Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Forssan seudun kunnat.

Hankkeessa laaditaan agrobiomassoja sekä erilaisia sivuvirtoja ja jätteitä hyödyntävän biojalostamon vaikuttavuusselvitys.

Biojalostamo on rakentumassa yksityisen yrityksen toimesta Forssan Envi Grow Park -ekoteollisuuspuiston ytimeksi, monipuoliseksi, toisiaan tukevien toimintojen laitoskokonaisuudeksi. Koko laajuudessaan se tuottaa luonnosta peräisin olevista raaka-aineista (elintarviketeollisuuden sivuvirrat, yhdyskuntajäte, lannat, olki, energiavilja) kaupallisia tuotteita (lannoitteet, elintarvikkeet, rehut, biokemikaalit) ja bioenergiaa (biokaasu, etanoli, biodiesel, ekosähkö). Monipuolisuudestaan johtuen biojalostamo mahdollistaa useiden uusien liiketoimintojen ja yritysten syntymisen sekä elintarvikeketjuun, biotalouteen ja ympäristöteknologian liittyvän huippuosaamisen hyödyntämisen.

Hankkeen toimesta järjestettiin 14.10.2014 illalla Forssan kaupungintalolla seminaari

Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi

Tilaisuuden avasi hiljattain tehtäväänsä astunut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Muina puhujina mm. Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina. Tilaisuuden päätarkoituksena oli julkistaa laadittu biojalostamon vaikuttavuusselvitys ja virittää siitä keskustelua. Tilaisuus kokosi monipuolisten vaikuttajien n. 80 hlön yleisön, joka osallistui vilkkaasti keskusteluun ohjelman loppupuolella järjestetyn asiantuntijapaneelin yhteydessä.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa, gsm 040 580 3692, juha.pirkkamaa@fskk.fi


 

TYKKÄÄ TYYKIKYLÄSTÄ

Forssan elävöittämishanke "Tykkää Tyykikylästä"

Kaupunkikeskustan kehittämistarpeesta alkunsa saanut Tykkää Tyykikylästä -hanke pyrkii paitsi aktivoimaan keskustan palvelutarjontaa asukkaille ja matkailijoille, myös kehittämään koko Forssan alueen toimintaa yhtenäisemmäksi. Hankkeen tavoitteita ovat Forssa-mielikuvan parantaminen, keskustan elävöittäminen ja yhtenäistäminen, uusien kävijöiden saaminen Forssan alueelle ja yhtenäisen toimijaverkoston luominen. Toimijaverkoston tavoitteena on saada Forssa näkymään ja kuulumaan myös ympäristökuntia kauemmas. Kaksivuotisen hankkeen rahoittajina toimivat EU, Forssan seudun kunnat ja yritykset.
 

VERKOSTOILLA JÄRKIVIHREÄÄ ELINVOIMAA

Verkostoilla Järkivihreää elinvoimaa

Seutukaupungin muodostavat keskeisen toimijaryhmän, jonka päätösten ja toimintatapojen vaikutukset kohdistuvat merkittävään määrään yrityksiä ja asukkaita. Muuttuvassa kuntakentässä ja erilaisten palvelumallien aikana on oma merkityksensä, miten näissä onnistutaan. Tulevaisuus on verkostoissa ja ketterässä kokeilussa. Erityisesti ihmisiä lähellä olevat palvelut, on tuottajana sitten julkinen tai yksityinen taho, muotoutuvat uudelleen. Ympäristötekijöiden huomioiminen tulee korostumaan ja kestävä kehitys asettaa omat vaatimuksensa, niin palveluille kuin tuotteillekin.

Projektin tavoitteena on verkostojen kautta mahdollistaa parhaiden käytänteiden ja ratkaisujen jalkautuminen seudulle ja näin osaltaan vahvistaa seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Projektin kesto on 1.1.2014 - 31.12.2014.

Lisää omilta sivuilta

 

Koulukatu 13
FIN-30100 Forssa
Puh. +358 (0)3 4240 4720